123webd
your HOME for MP3 Tones

www.123webd.com

  <<BACK | HOME |

a SMS TONES
a HINDI TONES
a TAMIL TONES
a
FUNNY TONES
a TV ADS TONES
a TELUGU TONES
a KANNADA TONES
a PUNJABI TONES
a
ENGLISH TONES
a EFFECTS TONES
a HARYANVI TONES
a PAKISTANI TONES
a BOLLYWOOD TONES

a FREE SMS JOKES
a PAYING GUEST INDIA123webd hit counter

123webd counter
Live Online Visitors


IK ONKAR SATNAM KARTAPURAKH....


:: Get MP3 Ringtone of Ek Onkar  :: Watch Video of Ek Onkar
 

LYRICS IK ONKAR (RELIGIOUS)

ik onkar satnam kartapurakh
nirbhau nirvair akaal-murat
ajuni saibhang
gur-prasad jap aad sach jugad sach
hai bhi sach nanak hosi bhi sach
sochai soch na hovai
je sochi lakh waar
chhupe chhup na hovai
je lae raha liv-tar
bhukhia bhukh na utri

je banna puria phar
shassianpa lakh hoh(i)
ta ik na chalai nal
kiv sachiara hoiai
kiv kurai tutai pal
hukam rajai chalna Nanak likheya naal
 

:: Get MP3 Ringtone of Ek Onkar  :: Watch Video of Ek Onkar